Zasady rekrutacji


 1. Podstawowym warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej wszystkich typów szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół jest ukończenie szkoły stanowiącej podbudowę programową dla danego typu szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. O przyjęcie do klas pierwszych mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum w wieku do lat 18, natomiast do klasy pierwszej szkoły średniej na podbudowie programowej szkoły zawodowej w wieku do lat 20.

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do technikum i szkoły zawodowej muszą posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej, dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjno - kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji.

 1. Dyrektor szkoły może odstąpić od powołania komisji rekrutacyjno - kwalifikacyjnej, jeżeli liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła.

 1. Dokumenty kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły powinny zawierać:

a) podanie o przyjęcie do wybranego typu szkoły wg wzoru ustalonego przez szkołę,
b) świadectwo ukończenia gimnazjum,
c) kartę zdrowia,
d) 3 fotografie podpisane na odwrocie,
e) zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie - dla kandydatów do szkół zawodowych,
f) odpis umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego - dla kandydatów do zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie - sprzedawca,

7.Kandydaci do wszystkich typów szkół mogą dołączyć:
a) opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub publicznej poradni specjalistycznej,
b) zaświadczenie komisji konkursowej,
c) zaświadczenie dyrektora swojego gimnazjum o udziale w konkursach rejonowych i zajętym miejscu.

 1. Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej może otrzymać maksymalnie 200 punktów, na które składają się:

 1. 50 punktów za egzamin gimnazjalny z części humanistycznej,

 2. 50 punktów za egzamin gimnazjalny z części matematyczno - przyrodniczej,

 3. 80 punktów za wyniki uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum z następujących przedmiotów:
  - języka polskiego
  - matematyki
  - historii
  - wybranego przedmiotu przez komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną w zależności od typu szkoły

 1. punktacja za uzyskane oceny zgodnie z zasadą:
  celujący - 20 punktów
  bardzo dobry -16 punktów
  dobry - 12 punktów
  dostateczny - 8 punktów

e) 20 punktów za osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum lub udokumentowane zaświadczeniem, dyplomem itp.

 1. Przy przyjmowaniu do klas pierwszych, w przypadku równorzędnych wyników uzys-kanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:
  a) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych lub umieszczone w rodzinach zastępczych
  b) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki
  c) kandydaci z problemami zdrowotnymi posiadający opinię publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej w sprawie ograniczonych możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia.

 1. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do klasy pierwszej niezależnie od przyjętych kryteriów.

 2. Łączna liczba punktów upoważniająca do ubiegania się o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej w Zespole Szkół wynosi:
  a) do Liceum Ogólnokształcącego - 80 punktów
  b) do Liceum Profilowanego - 60 punktów
  c) do Technikum Zawodowego - 60 punktów
  d) do Zasadniczej Szkoły Zawodowej - 20 punktów

 1. Komisja zastrzega sobie możliwości obniżenia tego wymogu po uzyskaniu wyników egzaminu gimnazjalnego.

 1. W przypadku małej ilości punktów uniemożliwiających przyjęcie do wybranego typu szkół, szkolna komisja rekrutacyjna może zaproponować miejsce w innym typie szkoły.

 1. W przypadku wolnych miejsc Zespół Szkół prowadzi dodatkowy nabór.

 1. Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów przyjętych do klas pierwszych zobowią- zani są w ciągu 3 dni od daty ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjno - kwalifikacyjnego do potwierdzenia woli podjęcia nauki w danej szkole.

 1. Odwołania od wyników postępowania kwalifikacyjnego można składać do dyrektora szkoły w ciągu 3 dni od daty ich ogłoszenia.

Informacja wytworzona przez:
Barbara Koleśnikow-Dyrektor , w dniu:  26‑07‑2006 13:04:18
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marzena Ciepłuch
email: bip@powiat.kolobrzeg.pl tel.:094 35 476 18 wew. 51 fax: 094 354-46-42
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
26‑07‑2006 13:04:18
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive