Funkcje Szkoły


 1. Całokształt działalności Zespołu Szkół w zakresie dydaktyki, wychowania, opieki i pro-filaktyki ukierunkowany jest na osiągnięcie przez uczniów w pełni dojrzałej sylwetki osobowościowej absolwenta szkoły.

 2. Umożliwienie uczniom poszczególnych szkół zdobycie wiedzy i umiejętności określonych w podstawach kształcenia ogólnego, ogólnozawodowego i zawodowego absolwentów, niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, dojrzałości oraz dyplomu zawodowego.

 3. Przygotowanie absolwentów do świadomego wyboru dalszego kształcenia się lub wykonywania wybranego zawodu.

 4. W zakresie dydaktyki
  a) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów przez wprowadzanie programów nauczania znajdujących się w wykazie programów lub programów opracowanych przez nauczycieli samodzielnie lub z wykorzystaniem programów wpisanych do wykazów,b) zapewnienie opieki uczniom szczególnie uzdolnionym oraz umożliwienie im realizowania indywidualnego toku nauczania, pod opieką nauczyciela lub grupy nauczycieli prowadzących ucznia i ukończenia szkoły w skróconym czasie,c) niesienie pomocy uczniom mało zdolnym celem umożliwienia im zdobycia minimum wiedzy i umiejętności,d) umożliwienie uczniom kształtowania i rozwijania zainteresowań i uzdolnień oraz uzupełnienie i poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez pracę w kołach zainteresowań udział w konkursach i olimpiadach,e) wdrażanie uczniów do samokształcenia i systematycznego podnoszenia wiedzy poprzez propagowanie osiągnięć technicznych, udział w konferencjach popularno-naukowych, współpracę z instytucjami rolniczymi działającymi w rejonie szkoły lub innymi branżowymi,f) upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród uczniów oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska i zwracania szczególnej uwagi na kulturę życia,g) kształtowanie zamiłowania do wybranego zawodu i późniejszego jego wykonywania.


5. Do zadań Zespołu Szkół w dziedzinie wychowania należy:

 1. ułatwianie społecznej integracji wszystkich uczniów,

 2. sprzyjanie rozwojowi osobowości,
 3. podejmowanie działań na rzecz rozwoju samodzielności, przedsiębiorczości i poczucia odpowiedzialności,


 4. ułatwianie kontaktów z kulturą,

 5. stwarzanie warunków do poznawania i respektowania kultur krajów europejskich,
 6. działania na rzecz poprawy statusu społecznego uczniów pochodzących z niekorzy-stnie oddziałujących wychowawczo środowisk,


 7. kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń współczesnego świata.
 1. Zespół Szkół realizuje zadania z zakresu profilaktyki odpowiednio do wieku i potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących w szkołach ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny mające na celu:

a) tworzenie uczniom warunków wspierających ich zdrowie, bezpieczeństwo, rozwój, edukację oraz zdobywanie samodzielności, pobudzenie aktywności własnej, wspieranie w kreowaniu własnych dążeń i działań,
b) podniesienie odporności uczniów na negatywne wpływy różnych patologicznych zjawisk społecznych.


7. Współpraca szkoły ze środowiskiem:a) angażowanie rodziców w rozwijaniu kultury regionu,b) organizowanie przez rodziców różnego rodzaju spotkań,c) utrzymywanie kontaktów z urzędami gminy ośrodkami pomocy społecznej w różnych miejscach zamieszkania uczniów szkoły,d) poszukiwanie sponsorów szkoły,e) spotkania z zasłużonymi ludźmi dla regionu, kraju,f) kontakty z zakładami pracy,g) kontakty z organizacjami działającymi na rzecz zdrowia, ekologii i kultury,h) oraz inne formy, które przyczynią się do prawidłowej realizacji zadań szkoły
Informacja wytworzona przez:
Barbara Koleśnikow-Dyrektor , w dniu:  26‑07‑2006 13:06:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marzena Ciepłuch
email: bip@powiat.kolobrzeg.pl tel.:094 35 476 18 wew. 51 fax: 094 354-46-42
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
26‑08‑2013 10:46:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive